Kutse taotlemine

Kutse taotlemine

Taotlusi on võimalik esitada kaks korda aastas: 5. veebruariks ja 5. oktoobriks.

Kutse taotlemine toimub kahes osas:
1. Dokumentide nõuetekohane esitamine.
2. Hindamine, mis toimub kahes etapis:
a) esitatud dokumentide põhjal,
b) vestluse käigus, mille aeg lepitakse eraldi kokku peale esimest etappi.

Hindamist viib läbi 3-liikmeline hindamiskomisjon, kutse omistamise otsuse teeb kutsekomisjon.

Õpetaja kutsete taotlemise eeltingimused:

1) Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud töökogemus õpetajana;

2) õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastav haridustase (Põhikooli ja gümnaasiumiseadus, 5. peatükk KOOLI PIDAMINE, 4. jagu Koolitöötajad, § 741. Kvalifikatsiooninõuded)

3) taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud enesetäiendus:

4) eesti keelest erineva emakeelega taotlejatel keeleseadusest ja selle alusel kehtestatud määrusest tulenevalt eesti keele oskus B2/C1 tasemel.

Kutse taotlemise eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

Kutse andmise kord

Õpetaja, tase 6

Õpetaja, tase 6 kutsestandard

Õpetaja, tase 7

Õpetaja, tase 7 kutsestandard

Vanemõpetaja, tase 7 

Vanemõpetaja, tase 7 kutsestandard

Meisterõpe väljavõte Eesti Hariduse Infosüsteemisttaja, tase 8

Meisterõpetaja, tase 8 kutsestandard

Õpetaja kutsete taotlemiseks esitatavad dokumendid:

1) avaldus  (täitmiseks valmis vorm on siin: Opetaja_kutse_taotlemise_avaldus_2023

2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);

3. töökogemust õpetajana kinnitav väljavõte Eesti Hariduse Infosüsteemist;

4) haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d);

5) eesti keelest erineva emakeelega taotlejatel keeleseadusest ja selle alusel kehtestatud määrusest tulenevalt eesti keele oskuse taseme B2/C1 tõendamiseks vastava keeletasemeeksami või eesti keeles omandatud tasemehariduse tunnistus;

6) CV (nt Europassi CV);

7) täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad või väljavõtted koolituse läbimist kajastavatest andmebaasidest;

8) e-portfoolio

9) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutseeksami tasuhttps://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10499005/hinnad

Taotleja kannab selle summa Eesti Õpetajate Liidu arvelduskontole EE171010220256325228 (SEB), selgitusse märkida “Kutse taotlemine + taseme nimetus”  Kui kutsetaotleja soovib arvet, siis ta teavitab sellest kutseandjat e-posti aadressil eestiopetajateliit@gmail.com ja maksab tasu pärast arve saamist.

Selgitus kutse andmisega seotud kulude arvestamise ja tasumise kohta

Vastavalt kutseseadusele kalkuleerib kutse andja kutse taotlemise ja taastõendamisega seotud tasu suuruse ja see kinnitatakse kutsenõukogu poolt. ( vt ka  Kutsekoja veebilehelt)

Kalkulatsiooni koostamise alused ja kulude katmise arvestamine on kajastatud  kutseseaduses.