EÕL

 

Eesti Õpetajate Liit on pedagoogide vabatahtlik, sõltumatu, demokraatlik kutseühing, mis on aastatel 1917- 1940 tegutsenud Eesti Õpetajate Liidu õigusjärglane ning jätkab selle organisatsiooni tegevust.

Liidu eesmärgid on

  • õpetaja rolli tähtsustamine ühiskonnas
  • rahvusliku hariduse ja kultuuri mõtestamine ja edendamine
  • õpetajate kutsehuvide esindamine ja kaitsmine
  • õpetajate ettevalmistamise ja enesetäiendamise võimaluste laiendamine ning koostöö õpetajaid ettevalmistavate kõrg- ja muude koolidega
  • osalemine kodanikualgatuse korras Eesti hariduspoliitika ja strateegia kujundamisel ning sellealaste seaduste täiustamisel
  • koostöö pedagoogikateadlastega ning teiste sama valdkonna või sellele lähedaste isikute ja ühendustega Eestis ning väljaspool Eestit
  • osalemine rahvusvahelistes projektides

Eesti Õpetajate Liit lähtub oma eesmärkide saavutamisel pedagoogikale omastest humanistlikest ideedest ja eetikast ning demokraatia põhiprintsiipidest, tema tegevus rajaneb liikmete omaalgatusel ja ühiskondlikul aktiivsusel