Korduma kippuvad küsimused

 

1. Mida kujutab endast kutsesüsteem? (allikas: Sihtasutus Kutsekoda kodulehekülg)

Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga, et õppe sisu ja kvaliteet oleksid vastavuses tööturu nõuetega. Kutsesüsteemi eesmärk: 1) toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet. 2) Olla tugistruktuuriks haridussüsteemile 3) Ühtne süsteem, et hinnata indiviidide kompetentsust. Töötajatel on vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud. 4) Muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

2. Miks peaksin kutset taotlema?

2014. aastast ei atesteerita enam üldhariduskoolides õpetajaid, vaid saab taotleda kutset. Valmisolek arenguks ja kursis olek uuendustega on eeldusteks, et pidevates muutuste tuultes suudaks õpetaja enda rolli ühiskonnas teadvustada ja väärtustada. Kutse taotlemine on võimalus tõendada oma pädevusi ja kujundada isiklikku ametialast arengut.

3. Kas kutse taotlemine on kõigile õpetajatele kohustuslik?

Kutse taotlemine on vabatahtlik neile, kes vastavad kehtivatele kvalifikatsiooninõuetele ja kohustuslik neile, kes ei vasta.

Vastavalt kehtivale määrusele (Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded): „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele.“ Samuti tasub vaadata sama määruse rakendussätteid.

Küll aga on kaunis perspektiiv, kui kõigil õpetajatel oleks vabatahtlikult tahe ning soov kutset taotleda, sest kutse taotlemine aitab paremini lahti mõtestada mitte ainult õpetajatöö olemust, vaid ka selgusele jõuda enda arenguvajadustest.

4. Kellele on kutsestandardit vaja?

Õpetajale, ülikoolidele, riigile ja avalikkusele. Õpetajatel on parem analüüsida ning planeerida oma edasist professionaalset arengut; ülikoolidel on konkreetne alus õpetaja eriala õppekavade koostamiseks; riigil on võimalus saada selgem pilt ette sellest, mida õpetajatelt oodata; laiem avalikkus saab võimaluse paremini mõista õpetajaks olemise komplekssust.

5. Mida tähendab kutsestandard ja kas standardid on muutumatud?

SA Kutsekoda koduleht kutsekoda.ee ütleb: „Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.“ Üldpõhimõtted standardis on muutumatud, kuid detailid kindlasti mitte. Nende kaasajastamiseks annavad sisendi kutseandja koos aineliitude, ülikoolide jt asjaosalistega, et kutsestandard ajast maha ei jääks.

6. Kelle poole pöörduda, kui on soov taotleda õpetaja kutset?

Õpetaja kutse andjaks on Eesti Õpetajate Liit. Alates 2016. aastast annavad esmaõppe lõpetanutele õpetaja kutset, tase 6 ja tase 7 ka Tartu Ülikool ning Tallinna Ülikool. (Täpsustav informatsioon kutsekoordinaatorilt.)

7. Kui kaua kehtib õpetaja kutse?

Õpetaja kutse, tase 6 ja tase 7 on tähtajatud. Vanemõpetaja, tase 7 ning meisterõpetaja, tase 8 kutse on kehtivad viis aastat. Kutsesüsteem toetab elukestvat õpet, mistõttu kutse taseme saamisel on tähtsal kohal jätkuv areng ning oskus oma professionaalset arengut jälgida ning suunata, et aastate jooksul kompetentse täiendada, mis võimaldaks taotleda kõrgemat kutse taset.

8. Kas kutse taotlemist tuleks alustada kõige madalamalt kutsetasemelt?

Tasemed ei lähe gradatsioonis ning kindlasti pole kutse taotlemise eeltingimuseks madalama kutse olemasolu. Tase valitakse vastavalt indiviidi kompetentside avaldumisele ning olemasolevate eeltingimuste täitmisele. Ajalist kindlat määratlust ei ole, kui pikalt peab õpetaja olema töötanud, et taotleda konkreetse taseme kutset. Samas on kindlasti oluline arvestada sellega, et kutse taotlemiseks koostatakse e-portfoolio tõenduspõhiselt enda õpetajatöö kogemuste ning näidete põhjal. Seega, kui õpetajal ei ole terve õppeaasta jagu kogemust, on väga keeruline õpetaja, tase 7 portfooliot kokku panna.

9. Millise kutse taseme ma peaksin valima?

Iga indiviid peab ise hindama enda kompetentse ning vastavalt sellele valima kutse taseme, mida taotlema hakata. Selleks, et teha otsus, tuleks tutvuda kutsestandardis välja toodud nõutavate kompetentsidega ning eeltingimustega. Vastavalt neile saab valida sobiva taseme kutse. Näiteks

 1. taseme õpetaja töötab koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis töötamisel on kvalifikatsiooninõudeks magistrikraad ja õpetaja, tase 7 kutse.
10. Kas õpetaja kutset saab taotleda, kui puudub varasem pedagoogiline kõrgharidus?

Kutse taotlemise eeltingimuseks on kõrgharidus, kuid mitte ilmtingimata pedagoogilise kõrghariduse olemasolu. See annab võimaluse kutset taotleda inimestel, kes soovivad teha karjääripööret. Küll aga on vajalik eelnev töökogemus õpetajana, et kokku panna tõenduspõhine enda tööd reflekteeriv portfoolio ja tõendada enda pedagoogiliste kompetentside olemasolu. 

11. Kas kutse saamine väljendub ka õpetaja palganumbris?

Seni sellist kokkulepet koolipidaja, riigi ja õpetajate vahel sõlmitud ei ole. EÕLi nägemuses kehtestab õpetaja kutsestandard siiski uue kvaliteedi, mille puhul ei sobi ka praegused palgakokkulepped. Juba täna on aga Eestis koole ja koolipidajaid, kes motiveerivad ka palganumbriga enda professionaalsest arengust kutse taotlemise kaudu lugupidavat õpetajat.

12. Miks kutsestandardisüsteem parem on kui atesteerimissüsteem?

Atesteerimissüsteem seadis õpetajad ebavõrdsesse seisu, kuna paljudel  õpetajatel kas puudus reaalne võimalus kõiki atesteerimisnõudeid täita või tekkis probleeme kohalikul tasandil.  Kutsestandardisüsteem on fokusseeritud õpetaja professionaalsele arengule ning kutse taotlemisel on garanteeritud erapooletu ja objektiivne hindamine.

13. Kuidas ma alustan?
 • Tutvu eeltingimuste ning kutsestandardiga.
 • Kogu kokku enda tööd puudutavad tõendusmaterjalid ning koonda e-portfooliosse.
 • Esita vajalikud dokumendid digitaalselt: avaldus, koopia isikut tõendavast dokumendist, haridust tõendava dokumendi koopiad, CV ja e-portfoolio (vt Kutse taotlemine)
 • Pea kinni taotlusvooru tähtaegadest, mis on kaks korda aastas: 5. veebruar ja 5. oktoober.
 • Vaata Kutse taotlemisega alustamise 5 sammu.
14. Kui palju aega kulub e-portfoolio koostamisele?

Oleme öelnud, et rahulikus tempos läheb portfoolio koostamisele umbes kolm kuud. Tegelikkuses on portfoolio koostamisele kuluv aeg väga individuaalne ning sõltub paljuski taotleja ajalisest ressursist ning materjali mahust, mis eelnevalt kogutud.

15. Kuidas toimub hindamise protsess?

Õpetaja kutse kompetentsuse hindamisviisideks on üldjuhul dokumentide (sh eneseanalüüsi sisaldav e-portfoolio) hindamine ja vestlus. Hindamist viib läbi 3-liikmeline õpetajatest koosnev hindamiskomisjon. Kutsekoordinaator edastab taotlusvooru tähtajaks laekunud dokumendid peale esmast läbivaatust hindamiskomisjonile, kes hindab vajalike kompetentside avaldumist. Vajadusel palutakse taotlejal esitada puuduvad dokumendid ja/või vastata täiendavatele küsimustele. Järgneb vestlusvoor, kus taotleja kohtub hindamiskomisjoni liikmetega. Vestluse pikkus on pool tundi. Hindamiskomisjon teeb kutse andmise/mitte andmise ettepaneku kutsekomisjonile, kes teeb lõpliku otsuse. Teade kutse andmise/mitte andmise kohta saadetakse taotlejale e-posti teel, kui pole avaldusel märgitud teisiti.

16. Kuidas saan ma kätte kutsetunnistuse? (allikas: Sihtasutus Kutsekoda kodulehekülg)

Positiivse otsuse korral väljastatakse taotlejale kutsetunnistus, mis saadetakse taotlejale posti teel 30 tööpäeva jooksul otsuse teatamisest. Lisaks on kõik kutsetunnistused leitavad elektroonsel kujul kutseregistrist. Kutse taotlejale saadetakse taotlemisel avaldatud soovi korral paberkandjal tunnistus avaldusel märgitud aadressile.

17. Mis keeles toimub kutse taotlemine?

Kutse taotlemise protsess (portfoolio ja vestlus) toimub eesti keeles.

 18. Miks mul võiks olla kutse? Leia, mis Sind kõige rohkem kõnetab. Nimekiri ei ole lõplik ja ootab täiendusi!
 • Portfoolio ehk korras tööriiul
 • Isiklik väljakutse
 • Eneseanalüüs
 • Tagasiside kolleegidelt – toetus
 • Kajastust saavad tööalased tegemised
 • Professionaalne areng
 • Tõuseb enesekindlus
 • Õpetab rohkem iseend kõrvalt nägema ja oma tegevust analüüsima
 • Teine perspektiiv – parem õpilaste, kolleegide mõistmine
 • Käia ajaga kaasas ning anda omapoolne panus üleüldisesse hariduse kvaliteeti
 • Signaal tööandajale
 • Teadlikkus – avalikkusel parem arusaam õpetajaameti mitmetahulisusest
 • Õpetaja professiooni väärtustamine laiemalt
19Milline see portfoolio siis olla võiks? 

Siinkohal onkutse taotlejale abiks näidisportfoolio, kus on näha kompetentsidepõhist alamlehtede jaotust ning ka küsimusi, millel vastamine aitab taotlejal enda kompetentside olemasolu avada. Tegemist on vormi mõttes näidisega (värvid jms olgu ikka isikupärane), sisu mõttes on aga kõigile küsimustele vastuste olemasolu portfoolios kohustuslik. 

20. Kui kaua kestab kutse taotlemise protsess?

Esitatud taotlusele peaks kohale jõudmise vastus saabuma kolme tööpäeva jooksul. Seejärel läbib taotlus esmase nii-öelda tehnilise kontrolli, mille käigus ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks antakse taotlejale aega vastavalt puuduse iseloomust päev kuni nädal. Kui hindamiskomisjon on tutvunud taotleja portfoolioga võivad nad esitada täiendavaid küsimusi, et toetada taotleja kompetentside avaldumist. Kuna taotlejad jagunevad erinevate hindamiskomisjonide vahel ja erinevad hindamiskomisjonid kogunevad ja vestlevad taotlejatega erinevatel aegadel, kuid kutsekomisjon ei kogune iga taotleja või hindamiskomisjoni kohta eraldi, siis lõpliku vastuse saamisega läheb aega.. Kutse taotlemise tähtajaks esitatud taotlusele saab taotleja üldjuhul vastuse maksimaalselt kahe kuu jooksul. Õigeks tähtajaks mitte esitatud taotlus lükkub järgmisesse taotlusvooru.