Eesti Õpetajate Liidu seisukohad SE 57 kohta

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE

Eesti Õpetajate Liit juhib tähelepanu sellele, et:

1. Seadusemuudatus on seadusandlikku võimu survestav – alles planeeritavatest muudatustest räägitakse nii enesekindlalt, nagu oleks need juba kinnitatud,  eeldades, et riigikogu selle sellisel kujul igal juhul heaks kiidab. (Seadus tehakse valmis ja oodatakse ainult kummitemplit). Taaskord vaatame kriitiliselt kogu seaduse valmimise protsessile. Aasta tagasi toimunud ekspertide ümarlaud Haridus- ja Teadusministeeriumis, mis hetkeolukorda kaardistas ja oli pigem sissejuhatav,  ei anna piisavat alust väita, et huvigrupid ikka olid otsustamisel kaasatud.

2. Kiirustamine – kuna seaduse menetlemine jääb sügisesse, ei ole koolidel ja lastevanematel õppeaasta alguses kindlat arusaama sellest, mis kevadel toimuma hakkab. Selline taktika, kus jooksval õppeaastal rakendatakse õpilasi puudutavaid olulisi muudatusi on eksitav, õiglustunnet riivav ja vastuolus hea õigustavaga.

Lisaks sellele, kui praegu arutletakse uue haridusstrateegia üle, mis peaks ametlikult alguse saama aastal 2021, siis  on väga imelik hakata mingeid asju lihtsalt muutmise pärast muutma, mitte süsteemselt. Huvigruppidel puudub täna kindlus

3. Sisuline segadus – nt SE-s mainitud valitsusprogrammis on punkt 3.30 all juttu kõigile soovijaile ühiskonnaõpetuse tasemeeksami tegemisest, eelnõus aga põhiseaduse ja kodakondsusseaduse tundmise kontrollimisest. Need seadused on üks osa ühiskonnaõpetusest, mitte selle sünonüümid. Kas seaduste tundmise test muutub kõigile kohustuslikuks?

4. Tehniline valmidus – Kas Innove on eelnõus toodud muutusteks sisuliselt ja tehniliselt valmis? Näiteks e-tasemetööde puhul on tehnilised probleemid õpilasi segadusse ajanud, mistõttu võivad tehnilised probleemid saada takistuseks ja anda ebaobjektiivse pildi õpilase teadmistest.

5. Tõenduspõhisuse puudumine – millised on teaduslikud või teiste riikide näidetel tuginevad kogemuslikud analüüsid kohustusliku põhikooli lõpus tehtavate lõpueksamite kaotamiseks? Lisaks jääb selgusetuks, kuidas „Uus lahendus annab lisaks tarbetu koormuse vähendamisele ka sisukamat tagasisidet põhikoolis omandatud teadmiste ja oskuste kohta”.

Täna on tunne, et uut maja proovitakse kliendile maha müüa, kuid juhtmed on vedamata ja torud ühendamata jäänud.

Peame oluliseks toetada õpilaste tasemel ettevalmistust, mida toetavad kvalifitseeritud õpetajad, ajakohastatud õppekava ning olulise aspektina õpilase enda vastutus ja suhtumine.