Eesti Õpetajate Liit kuulutab välja õpetajakutse kevadise taotlusvooru

Taotluste laekumise tähtaeg on esmaspäev, 5. veebruar kell 23.59 (hiljem laekunud taotluste läbivaatamine lükkub 2024. aasta sügisesse vooru). Käesoleva vooru vestlused toimuvad ajavahemikus 26.02-30.03.2024. Konkreetne aeg lepitakse taotlejaga eraldi kokku.

Palume taotlejatel erilist tähelepanu pöörata sellele, et esitatav portfoolio oleks üles ehitatud kehtiva kutsestandardi kompetentside põhiselt ning sisaldaks erinevaid tõendusmaterjale (vt Kutse taotlemisega alustamise 5 sammu). See tähendab, et igal kompetentsil on portfoolios oma alamleht, mis sisaldab analüüsi, näiteid ja teisi tõendusmaterjale. Tuletame meelde, et analüüs on enamat kui kirjeldus ja konkreetne näide põhjalikum kui loetelu tegevustest.

Kutsume osalema ka kutse taotlemist tutvustaval seminaril 15. jaanuaril kell 16.30-17.30 veebis ja kuhu registreerida saab siin.

Avaldus kutse taotlemiseks koos dokumentidega ja protsessi käigus tekkivad küsimused saata meiliaadressil kutsekoordinaator@gmail.com.

Täpsem info alajaotuses:  Õpetaja kutse taotlemine.

Õpetaja kutsete taotlemise eeltingimused: 

1) Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud töökogemus õpetajana;

2) õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastav haridustase* (*erandid lähtuvalt kvalifikatsioonimääruse rakendussätetest); 

3) taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud enesetäiendus; 

4) eesti keelest erineva emakeelega taotlejatel keeleseadusest ja selle alusel kehtestatud määrusest tulenevalt eesti keele oskus B2/C1 tasemel. 

Õpetaja kutsete taotlemiseks esitatavad dokumendid: 

1) avaldus (vorm leitav kutse andja kodulehel http://www.opetajateliit.ee/);

2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart); 

3) töökogemust õpetajana kinnitav väljavõte Eesti Hariduse Infosüsteemist; 

4) haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d); 

5) eesti keelest erineva emakeelega taotlejatel keeleseadusest ja selle alusel kehtestatud määrusest tulenevalt eesti keele oskuse taseme B2/C1 tõendamiseks vastava keeletasemeeksami või eesti keeles omandatud tasemehariduse tunnistus; 

6) CV (nt Europassi CV); 

7) täiendusõppe läbimist tõendavate dokumentide koopiad või väljavõtted koolituse läbimist kajastavatest andmebaasidest; 

8) e-portfoolio; 

9) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta