Eesti õpetajate kongress 2003. aastal

EESTI ÕPETAJATE KONGRESS 2003
ÕPETAJA PROFESSIONAALSUS JA KUTSE EETIKA

Ajakava
Neljapäev, 20. märts

10.00 – 11.00 Osalejate kogunemine, registreerumine
11.00 Sissejuhatus ja kongressi rakendamine
Tervitussõnavõtud
11.30-13.00 I sessioon “ ÕPETAJA JA ÜHISKOND “
11.30-12.00 Haridus kui väärtus ühiskonnas
akadeemik, professor Jaak Aaviksoo Tartu Ülikooli rektor
12.00-12.20 Olulisemad muudatused õpetajatööd puudutavas hariduspoliitikas
Helmer Jõgi HTM üldhariduse osakond
12.20-12.40 Õpetaja ja kodanikuühiskond
Ilmar Kopso Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi direktor
12.40–14.00 II sessioon “ÕPETAJA KUI PROFESSIONAAL “
12.40-13.00 Õpetajate ettevalmistamine loob aluse õpetaja professionaalsusele.
Heli Mattisen TPÜ akadeemiline prorektor
13.00-13.20 Õpetaja professionaalsuse hindamine
Krista Mägi Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õpetaja-metoodik
13.20-13.30 Õpetaja õppivas organisatsioonis
Boris Goldman Tartu Karlova Gümnaasiumi õppealajuhataja
13.30-13.40 Infotehnoloogia – professionaalse õpetaja abiline
Aimur Liiva Tiigrihüppe Sihtasutuse projektijuht
13.40-13.50 Õpetaja võimalused aidata abivajajat
Viive Tüür Raeküla Gümnaasium õppealajuhataja
13.50- 14.00 Õpetaja Laur- rõõm õpetaja kutsetööst
Tarmo Rand Tabivere Keskkooli õpetaja
14.00-15.00 Lõuna
15.00 –16.00 III sessioon “ ÕPETAJATE ORGANISATSIONID – HARIDUSSUBJEKTID JA KOOSTÖÖPARTNERID “
15.00 -15.10 Eesti õpetaja teel Euroopa Liitu Liikumine “Õpetajad – Jah Euroopa Liidule” esindaja
15.10 –15.20 Õpetajate organisatsioonid – koostööpartnerid
Lehte Jõemaa Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees
15.20 – 15.40 Erialaliit – õpetaja erialase professionaalsuse toetaja
Erialaõpetaja koolitaja, kogemuste vahendaja
Ingrid Rump Eesti Käsitööõpetajate Seltsi juhatuse aseesimees
Rahvusvaheline koostöö ja partnerlus
Aarne Tõldsepp Eesti Keemiaõpetajate Liidu esimees
Organiseeritus tähendab olla informeeritud
Juta Hennoste Eesti Inglise Keele Õpetajate Seltsi juhatuse esinaine
Lasteaiaõpetajaks – organisatsioonilise töö tulemusena
Silvija Mõttus Eesti Lasteaednike Liidu juhatuse esinaine
15.50 – 16.00 Killustatus- nõrkus sotsiaalses dialoogis
Helle Sorge M. Härma Gümnaasiumi õpetaja
16.00 –16.30 Kohvipaus
16.30 –18.00 Rühmatööd “ÕPETAJA OOTUSED ÜHISKONNALE “
Rühmatöö teemad
• Õpetajate palgapoliitika ja atesteerimine.
• Õpetaja õppijana – eneseanalüüs, täiendamise vajadused ja võimalused.
• Hinnang ja hindamine, tagasiside õpilasele ja lapsevanemale.
• Õpivara ja õpikeskkond.
• Õpetaja kutseomistamine ja kutseeetika.
• Ühenduste ja aineliitude ümarlaud.
Rühmatöö kokkuvõtted sõnastatakse ettepanekutena kongressi resolutsiooni ja edastatakse redaktsioonitoimkonnale hiljemalt 20. märtsil kella 18.30

Reede, 21. märts

9.00-10.00 Rühmatööde kokkuvõtted
10.00-11.00 IV sessioon “ ÕPETAJAKUTSE JA KUTSEEETIKA ”
10.00-10.20 Õpetaja kutseaasta väljatöötamise põhimõtted
Eve Eisenschmidt TPÜ Haapsalu Kolledž direktor
10.20-10.40 Kasvatusväärtused ja koolitegelikkus
Tiiu Kuurme kasvatusteaduste magister, TPÜ lektor
10.40-10.50 Noor õpetaja koolis
Moonika Veimer Narva Eesti Gümnaasiumi õpetaja
10.50-11.00 Õpetaja roll kutseomistamise protsessis. Organisatsioonide panus
õpetajakutse väärtustamisel
Angela Lobin Saue Gümnaasiumi õpetaja
Kristel Vahtra Türi Gümnaasiumi õpetaja
11.00 Kohvipaus
11.30-12.30 Registreeritud sõnavõtud
LÕPPSÕNAVÕTT
Redaktsioonitoimkonna ettekanne, pöördumised – otsused.
13.30 Kongressi lõpetamine

Rühmatöö:

“ÕPETAJA OOTUSED ÜHISKONNALE“

Õpetaja õppijana – täiendamise vajadused ja võimalused, eneseanalüüs.
Boris Goldman, Lea Laus, EES-i esindaja
Ekspert: P. Laanoja HTM

Hinnang ja hindamine, tagasiside õpilasele ja lapsevanemale.
Krista Mägi, Õie- Marta Tuisk, Piret Kanne
Ekspert : M. Kitsing, U. Soomlais HTM

Õpivara ja õpikeskkond.
Ester Muni, Veiko Metsaar, Ülle Vänto
Ekspert: A. Udde REKK

Õpetaja kutseomistamine ja kutseeetika
Juta Hirv, Lembit Jakobson, Lii Lilleoja
Ekspert: Mari-Epp Täht REKK

Õpetajate palgapoliitika ja atesteerimine
Malle Ling, M. Võrno, Jüri Vene,
Ekspert: Kristi Ploom HTM

Kutse- ja üldhariduse integratsioon õpetajatöös.
Jüri Jürivee, Galina Lamvol , Diana Tuulik

Ühenduste ja aineliitude ümarlaud
Lehte Jõemaa, Viive Tüür, Juta Hennoste, Katrin Meinart
Ekspert Liilia Oberg HTM
IGA TÖÖRÜHM PEAKS ARUTLEMA TEEMAT: KUIDAS EDASI?
KUIDAS KUJUNDADA VÕIMALIKULT EFEKTIIVSELT
VÕRGUSTIKUTÖÖD ?
KUIDAS TEHTUD ETTEPANEKUTE TÄITMINE ELLU VIIAKSE?

Eesti õpetajate kongressi `03 lõppdokument

Eesti õpetajate kongressi peateema oli “Õpetaja professionaalsus ja kutse-eetika”.
Kongress sõnastas õpetajate ootused ühiskonnale:

 1. Õpetajale omistab õpetajakutse Eesti Õpetajate Liit.
 2. Eesti Õpetajate Liit töötab välja õpetaja kutse-eetika põhimõtted.
 3. Kvalifikatsiooninõuetele vastava õpetaja põhipalk peab olema vähemalt 1,5 Eesti keskmist palka. Palk tõuseb staažiga ja atesteerimise tulemustest lähtuvalt.
 4. Õpilaste arv klassis peab vähenema 25 õpilaseni, seejuures haridusele ettenähtud SKP- vahendid peavad
  tõusma 8% -ni.
 5. Atesteerimise põhimõtetes tuleb läbirääkimisi jätkata.
 6. Ülikoolide koolituskavad peavad olema paindlikud ja kiiremini reageerima õpetaja vajadustele. Tasemekoolituse jätkamisel peab ülikool arvestama varasemat õpi- ja töökogemust.
 7. Tuleb aktsepteerida ja finantseerida aineliitude, seltside, ühenduste poolt korraldatavat koolitust.
 8. Riik peab lõpule viima haldusreformi ja sõnastama haridussüsteemi arengukava.
 9. Vanemõpetajale ja õpetaja-metoodikule tuleb enesetäiendamiseks tagada atesteerimisperioodi jooksul vaba semester täispalga säilitamisega.
 10. Uusi õpikuid peavad koolis katsetama ja andma soovitusi
  kasutuselevõtuks õpetajate aineliidud.
 11. Tunnistada kehtetuks praegune õpilaste hindamise kord.
  Kooli hindamise põhimõtted töötab välja ja õpilase
  järgmisse klassi üleviimise otsustab kool.
 12. Luua õpiraskustega õpilastele riiklikult finantseeritav
  õpiabisüsteem.
 13. Haridus- ja teadusministeerium peab arvestama õpetajate
  ühenduste seisukohtadega hindamisküsimustes.
 14. Tõhustada õpetajate põhikoolituses hindamise ja
  distsipliiniga seotud õpet.
 15. Riik peab finantseerima õpetajate ühenduste
  arendustegevust.
 16. Eesti Õpetajate Liit ja Eesti Haridustöötajate Liit peavad
  jätkama läbirääkimisi ühinemiseks.

Kongress peab väga oluliseks kõigis nimetatud protsessides toetumist haridusuuringutele. Kongress väljendab oma jätkuvat valmidust koostööks ja aktiivseks osalemiseks ühiskondlikus diskussioonis Eesti tulevikusuundumuste ja hariduspoliitika sõlmprobleemide määratlemisel ning lahendusteede leidmisel.

Vastu võetud 21. märtsil 2003 Tallinnas

Kongressi publikatsioonid ja arvamused “Õpetajate Lehes”

31.01.03 L. Jõemaa S. Rondik “Miks õpetajad tugevasse kutseorganisatsiooni ei ühine?”
07.02.03 L. Jõemaa “Õpetajate kongressile mõldes”
28.03.03 Laine Annus “Kas kongress või teatrikülastus?”
07.03.03 L. Jõemaa “Eesti õpetajate kongress 2003.”
K. Kalda “Ametiühingu ja kutseliidu ühinemine oleks mõistlik
samm”
P. Leppik “Kui sulgeme klassiukse”
14.03.03 K. Mägi “Õpetaja ei ole subjekt”
21.03.03 P. Järvela “Kongressile mõeldes”
K. Üpraus “Haridus on koolist võõrandunud. Või vastupidi”
28.03.03 L. Järve “Paar märkust kongressikonspektist”
M. Rand “Millist õpetajat vajab 21. sajandi kool?”
A. Liiva “Infotehnoloogia- professionaalse õpetaja abiline”
T. Kuurme “Kasvatusväärtus ja koolitegelikkus”
04.04.03 J. Aaviksoo “Hariduse väärtus tänases Eesti ühiskonnas”
11.04.03 L. Järve “Noor õpetaja tunneb hästi ainet ja halvasti
koolikorraldust”
V. Tüür “Õpetaja võimalused aidata abivajajat.”
17.04.03 Ü. Tikk “Õpetaja Laur käis Tallinnas kongressil”
J. Mikk “Õpetajate kongress soovitas õpikute koolikatsetusi”

 

Kohtumine Riigikogu kultuurikomisjoni esimehega

Juhatuse liikmed Astrid Sildnik, Margit Timakov ja Maila Võrno kohtusid teisipäeval, 8. novembril 2011 kultuurikomisjoni esimehe Urmas Klaasiga, et edendada sisulist dialoogi otsustajatega riigis. Arutluse all olid õpetajatööd puudutavad küsimused haridussüsteemi stabiilse ning kindla edasiliikumise nimel. Juhatuse liikmed avaldasid arvamust, et püsivate muutuste saavutamiseks tuleb: 1) jõuda kiirelt erakondade üleste hariduskokkulepeteni 2) selgeks rääkida riigi ja kohaliku omavalitsuse ebaselged kohustused ja ülesanded hariduses (nt riiklik järelevalve, rahastusmudelite pidavus (koefitsendid?)), 3) riigipoolne õpetajatöö tegelik väärtustamine (õpetajate palgapoliitika ümbervaatamine, õpetaja kvalifikatsioon ja enesetäiendamine, õpetaja motivatsioon), 4) õpilastele võrdse juurdepääsu tagamine kvaliteetsele kooliharidusele. Kultuurikomisjoni esimees pakkus konkreetseks probleemide lahendamise alustuseks PGS-i monitoorimist ning palus selleks ka õpetajatepoolset sisendit. Selles valguses otsustati aasta alguses ühiselt maha istuda.

Õpilased, õpetajad, koolijuhid ja lapsevanemad on ühel meelel

Pressiteade
14. oktoobril 2011

Kolmapäeval, 12. oktoobril 2011 kohtusid Rahvusraamatukogus koolielu teravate probleemide arutamiseks Eesti Õpilasesinduste Liidu, Eesti Õpetajate Liidu, Eesti Koolijuhtide Ühenduse ning Eesti Lastevanemate Liidu esindajad.

Osapooled on mures eesti kooli oleviku ning lähituleviku pärast. Hetkeolukord, kus kolm osapoolt – õpilane, õpetaja ja koolijuht – ei tunne ennast kindlana, ei võimalda edukalt täita koolile ühiskonna poolt seatud eesmärke. Ebakindlust on süvendanud õpilaste teadmatus uuest õppekavast tulenevatemuudatuste osas, õpetajaskonna motivatsioonikriis, koolijuhtide reaalsed võimalused kooli edukaks juhtimiseks ning lastevanemate vähene kaasatus hariduselu otsustusprotsessidesse.

Vastupidiselt levinud arusaamale on õpilased, õpetajad, koolijuhid ning lapsevanemad hetkel paljudes eelnimetaud mureküsimustes ühisel meelel. See, et arutelude käigus ikka ja jälle õpetaja ülekoormatuse ning alamakstuseni jõutakse näitab, et probleem ei avaldu statistilistes näitajates, kuid on tegelikkuses ülimalt tõsine.

Olukorra parandamiseks on nimetatud huvigrupid asunud tõsiselt ühisesse paati ja vaid koos tegutsedes on võimalik soovitud tulemusi saavutada. Õpilased, õpetajad, koolijuhid ja lapsevanemad tõdesid ühiselt, et:

– hea haridustaseme edaspidiseks kindlustamiseks peab riik hakkama väärtustama õpetajaametit

– muudatusi õpetajate palga- ja tööajaküsimuses, õpetajate esma- ning täiendkoolituses on vaja nüüd ja praegu

– kool peab teadma riigipoolset tegevuskava ja vahendeid riiklikult seatud eesmärkide ning õppekavade elluviimiseks

– 21. sajandil Eesti koolis konkurentsivõimelise hariduse pakkumiseks on vaja reaalset koostööd erinevate koolielu osapoolte vahel palju sisulisemaks muuta

– olukorra parandamiseks on vaja reaalset koostööd kohalikelt omavalitsustelt ja riigilt.

Osalenud on avatud edaspidisteks ühisteks aruteludeks ka teiste institutsioonidega.

Eesti Õpilasesinduste Liit
Eesti Õpetajate Liit
Eesti Koolijuhtide Ühendus
Eesti Lastevanemate Liit

Esindajatekoja koosolek 24.09.2011

Laupäeval, 24. septembril 2011 toimus Eesti Õpetajate Liidu laiendatud Esindajatekoja koosolek, kuhu olid kutsutud kõikide aineliitude esindajad. Arutati õpetajatöö mitmekülgseid probleeme haridusmaastikul ning jõuti järeldusele, et ühiselt teisigi sihtrühmi kaasates on vaja enam rõhutada 21. sajandi õppimise ning õpetamise võimalusi ning vajadusi. Ühiselt lepiti kokku järgnevas:

1. Õpetaja õppetundide normkoormus peaks olema 18 tundi (suurenenud töökohustused uue PGS-i valguses, materjalide puudus, jne) ja kindlasti peaks põhikooli klassis olema maksimaalselt 24 õpilast.
2. Tuleb moodustada aineliitude ülesed ühised töörühmad õpetajate tegeliku olukorra kaardistamiseks.
3. Õpetajatele tuleb tagada ligipääs isiklikele andmetele EHISes ja aineliitude juhatajatele aineõpetajate andmetega kursis olemiseks.
4. Kiiremas korras tuleb välja töötada kutse-atesteerimise ühildamine ja töötada välja õpetaja karjäärimudel.
5. Palgaküsimuses tuleks alampalkade suuruses kokku leppida, keskmistest rääkimine on liiga eksitav.
6. Õpetajal peaks iga viie aasta tagant olema vaba tasustatud poolaasta.

Eesti Õpetajate Liidu pressiteade

EESTI ÕPETAJATE LIIT: „EESTI ÕPETAJA VÄÄRIB ROHKEM!“

2. september 2011

Õpetaja on teinud juba aastaid tööd tihti ülekoormatult ning alamakstuna. Pingeline töö ja elukutsega kaasnevad terviseriskid võtavad aga õpetajalt pidevalt midagi sellist, mida rahaga hüvitada ei saa. Pole siis imestada, et ei jätkugi aega ega jõudu enda eest seista, sest hea õpetaja seisab klassi ees ja proovib materjalide või tehnopargi puudusel ikkagi oma ainet parimal võimalikul moel õpilaseni tuua. Kui meie lapsed ehk riigi tulevik on väärt enamat, siis peaks riik rohkem panustama ka õpetajate töötingimuste parandamisse. Tegemist on ikkagi ju magistrikraadi ning kogemustega spetsialistidega, kes päevast päeva meie lastega tööd teevad ja kelle töö tulemuslikkust on ka rahvusvahelisel tasemel testid korduvalt tõestanud.

See, et õpetaja väärib kõrgemat palka on vähemalt teoreetiliselt või paberil selge nii koolijuhtidele kui poliitikutele. Õpetaja küsib aga: „Millal jõuab hea tahe ka tegelikkusesse?“ Juttu on olnud viimastel aastatel palju, kuid suurema palganumbri asemel on suurenenud vaid töökoormus. Kindlasti peab väikene riik nagu Eesti hakkama saama tõhusa ressursside kasutusega, kuid kas selleks hinnaks on kihistumine Eesti ühiskonnas?

Eesti Õpetajate Liit toetab sotsiaalmeedias Facebook algatatud ning üle 8000 poolehoiuavalduse teeninud liikumist „Õpetajale vääriline palk“ ja leiab, et aeg õpetaja reaalseks väärtustamiseks on küps.

Eesti Õpetajate Liit leiab, et 20%-line palgatõus tasandaks vaid vanemõpetaja palga riigi keskmisega, kuid enamus õpetajaid (umbes 77% õpetajaskonnast, eelmise õppeaasta seisuga), kes töötavad nooremõpetaja ning õpetaja ametikohal (allikas Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleht http://www.hm.ee/index.php?048055) jääksid endiselt riigi keskmisest palgast vaid unistama. Üksikute missioonitundest kooli tulla ning jääda soovivate noortega me viieteistkümne aastaga 40% õpetajaskonnast välja vahetada ei suuda. Ja praegu koolis töötav õpetaja sellistes tingimustes jätkata kaua enam ei jõua.

Margit Timakov

Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees

margit.timakov@gmail.com

Kohtumine haridusministriga

Esmaspäeval, 6. juunil kohtusid Eesti Õpetajate Liidu juhatuse liikmed haridusminister Jaak Aaviksooga. Peateemaks oli muidugi õpetajate töö ning kutsekvalifikatsiooniga seonduv, aga räägiti ka üldisematel haridusteemadel.

Eesti  õpilased ja õpetajad on rahvusvaheliste uuringute põhjal igati hästi silma paistnud, kuid paradoksaalsel kombel on nad ise sealjuures kuidagi õnnetud ning rahulolematud. Sama tendentsi näitavad ka viimase kahe kuu jooksul ministrile tema palvel saadetud erinevate organistasioonide ja ühenduste “murekirjad” – probleemide hulk näib olevat väga suur. Ministri sõnul tuleks jõuda kokkuleppele, millised on kõige kiiremat sekkumist   vajavad olukorrad ja asuda neid kohe lahendama, selle asemel,  et end 70 erineva väikeprobleemiga killustada. Prioriteetide paljusus ja ähmasus ongi üks hariduselu stagneerumise põhjustest.

Õpetajate koolitusest ja täiendkoolitusest rääkides jõuti ühisele arusaamisele, et siin on vaja nii ülikoolide kui aineliitude suuremat sisulist  koostööd, kuna  21. sajandi koolis ei ole  enam võimalik 19.sajandist  pärit hariduslike paradigmade najal õpetada.

Loomulikult puudutati ka õpetaja tööaja ja palgaga seotud probleeme. Ei saa normaalseks pidada  paljude õpetajate puhul üle 50 tunni vältavat  tegelikku  töönädalat. Tuleb leida põhjused, miks see nii on ja võimalused töö paremaks planeerimiseks. Ministri sõnul saaksid koolijuhid ja õpetajad siin ise palju ära teha. Ei peaks kogu aeg ootama, et keegi kusagilt kõrgelt tuleb ja lahendab kõik probleemid.

Õpetajate palganumbri suurt kasvu pole praegu kahjuks oodata, sest hakkama tuleb saada olemasolevate ressurrside varal. Meie majanduskasv pole veel nii tugev, et sealt haridusele tuntavalt raha juurde tuleks.

Kindlasti oli see kohtumine heaks sissejuhatuseks pikemale dialoogile.

Tippkohtumine New Yorgis

EÕL-i juhatuse liige Margit Timakov ning HTM-i üld- ja kutsehariduse asekantsler Kalle Küttis

Eesti Õpetajate Liidu juhatuse liige Margit Timakov osales Eesti delegatsiooniga 16.-17. märtsil New Yorgis rahvusvahelisel õpetaja elukutseteemalisel tippkohtumisel. Kohtumine, mille algatajateks ning kokkukutsujateks olid Ameerika Ühendriikide haridusminister, OECD ja Education International tõi vestluslaua taha 16 riigi ministeeriumite ning õpetajate organisatsioonide esindajad. Arutleti erinevate riikide toimivate edulugude, kui ka murepunktide üle ning tõdeti, et selleks, et kiiresti muutuvas maailmas saaks õpetaja ajaga kaasas käia vajab nii õpetajakoolitus, õpetajate värbamine ning õpetajate täiendkoolitus, toetus, karjääri- ning töötingimused, kui ka õpetaja hindamis- ja tunnustamissüsteem ning ka õpetajate kaasamine haridusreformidesse kindlasti kriitilist ümbervaatamist ning uut lähenemist. Jõuti järeldusele, et selleks, et oma riigi haridussüsteemi üha parandada on kasulik üksteiselt õppida ning ka edaspidi koostööd teha – nii rahvusvahelisel, kui ennekõike just kohalikul tasandil. Laua ümber istunute seast väheste tegevõpetajate hulka kuulununa tunnistab Margit, et ongi juba aeg, mil nii ülikoolid kui ka hariduspoliitika kujundajad just õpetaja häält kuulda peaks võtma hakkama. See tähendab õpetajate jaoks aga seda, et tuleb olla valmis sõna sekka ütlema.

Koostööpakkumine Austria õppeinstitutsioonilt

Esmaspäeval, 21. märtsil kohtusid Lehte Jõemaa ja Astrid Sildnik  Austria õppe- ja järelaitamisinstitutsiooni  OG LernQuadrat   juhi härra Konrad Zimmermanniga,  kes otsib Eestis,  aga ka teistes Balti riikides ning Poolas koostööpartnereid

LernQuadrat on Austria kett, mis oma regionaalsete instituutide kaudu korraldab koolitust jning järelaitamistunde õpilastele ja üliõpilastele. Õppetund viiakse läbi väikestes gruppides (3 – 5 õpilast) või eratunnina kõikides ainetes.

LernQuadrat vahendab efektiivseid õppetehnikaid ning aitab õpilastel jõuda motiveeriva ja  rõõmupakkuva  õppimiseni. LernQuadrat on frantsiisipõhine süsteem, mis annab oma partneritele tõhusa pedagoogilise ja majandusliku tugistruktuuri ning  sissetuleku.  Lähemat infot leiab kodulehelt: www.lernquadrat.at

Kohtumisel jõuti järeldusele, et koostöö perspektiivid on head ning lepiti kokku edasise tegevuskava suhtes.

Õpetajatel, kes tunnevad kaastöö vastu huvi ja  sooviksid osaleda pilootprojektis, palume sellest teatada Astrid Sildnikule e-posti aadressil: astrid.sildnik@gmail.com

Konverents AUSALT JA AVATULT ÕPETAJA KUTSE – EETIKAST

Ausalt ja avatult õpetaja kutse-eetikast

Konverents toimus 24. märtsil 2005 Tallinna Inglise Kolledžis,

10.30 – 11.00  Registreerumine

11.00 Konverentsi avamine

 11. 10.- 13.00  I Visioon eetilisest riigist

 11.10-11.30 “Eetikast Eesti ühiskonnas “ – Margit Sutrop, Eetikakeskuse juhataja   

11. 30-11.50  “Õpetaja kutse – eetika kas kaitseb või kohustab?”Jaanus Noormägi,  Tartu Teoloogia Akadeemia eetikakeskuse magistrant  11. 50 – 12.10  “Ajakirjanduseetika – võluvits või kattevari”. – Tarmu Tammerk, Pressinõukogu liige; uudisteagentuuri AFP Eesti korrespondent

12.10 –12.25  “Õpetajaeetika ja kutsestandard” – Maie Kitsing, Haridus- ja Teadusministeerium üldhariduse osakonna juhataja

12.25 –12.40  “Kutse-eetika õpetajakoolituse  õppekavas” – Rain Mikser, TÜ Haridusteaduskond pedagoogika lektor

12.40 – 12.50  “ Eetika käsitlus – noore õpetaja kutseaastal “ – Valdek Rohtma, TPÜ kutseaasta programmijuht

12.50- 13.30   Lõuna

 13.30 – 14.30  II “Ausalt ja avatult õpetaja kutse-eetikast”  – moderaator  Toomas  Kink, TÜ  Õpetajate Seminar

 Martin Kaasik, Eesti Koolijuhtide Ühenduse esimees

Kristel Niisuke, Eesti Õpilasomavalitsuste Liidu juhatuse esimees

Liisa Pakosta, Eesti Lastevanemate Liidu eestseisuse liige

Annika Tikerpuu, Lastekaitseliit,

Jüri Hansen,   Linnade Liidu juhatuse liige

Pille Savisaar,  Vene Keele Õpetajate Selts, Keila Gümnaasiumi õpetaja

 14.30-15.30III Rühmatöö. 

Kutse-eetika dokumendi arutelu ja seisukohtade kujundamine 

15.30 – 16.00 Rühmatööde kokkuvõtted

16.00 – 16.20  “Õpetaja professionaalsus ja kutse-eetika.” – Olav Aarna, Riigikogu  kultuurikomisjoni esimees

Eesti Õpetajate Liidu esindajatekoja koosolek

Esindajatekoja koosolek toimub  laupäeval, 12. veebruaril algusega kell 11.00  Tallinna Õpetajate Majas aadressil Raekoja plats 14

Koosoleku teemad:

1. Õpetajatöö ja selle hindamine, kutsekvalifikatsioon ning atesteerimine. Arutelu koos HTM-i esindajatega

2. Õpetajate kongressi ettevalmistavate töörühmade moodustamine.

Päevakord:

I Sissejuhatus

1. EÕL IntelLeo projektirühm tutvustab maakonnatuuri tulemusi ja esitab õpetajate hulgas läbi viidud küsitluse kokkuvõtted. Põhiteemaks õpetaja tööaeg ja atesteerimine. M. Timakov, EÕL-i juhatuse liige, IntelLEO pojektirühma juht

2. Tutvustame õpetaja kärjääripuud. L. Jõemaa, EÕL-i juhatuse esimees

3. Ülevaade pedagoogide kvalifikatsiooni ja atesteerimisega seonduvast hetkeseisust. K. Kreegimäe,   HTM-i üldharidusosakond, pedagoogide kvalifikatsiooni- ja atesteerimisvaldkonna peaekspert

Koosoleku II osa käsitleb

Õpetajate kongressi sisu  ja töötoimkondade moodustamist. Selle punkti all mõelgem läbi vajadused ja korraldus.

NB! Iga organistasioon vastutab selle eest, et tema aineliidu esindajatekoja liikmed oleksid kohal. Kes kohe teab, et ei saa möödapääsmatuil asjaoludel ise tulla, see saadab volituse digiallkirjaga lehte.joemaa@mail.ee.

Juhul, kui teie organistasioonis on toimunud muudatused, valitud on uus aineliidu juht või antud volitused uuele esindajatekoja volinikule, siis tuleb juhatusel vormistada vastavad andmed. Blanketi leiate  SIIT

Eesti Õpetajate Liidu maakonnatuuri ajakava novembris

Tiigrist üksi on vähe, nüüd tuleb ka lõvi KAIT – koostöö, areng ja IT!“

ÕPETAJA!!!

Tule õpetajate koostööd, arengut ja IKT-küsimusi arutama Eesti Õpetajate Liidu korraldatud vestlusringis.

4. novembril kell 16:00 Tartus Hugo Treffneri Gümnaasiumis

11. novembril 15:30 Tallinna Ühisgümnaasiumis

17. novembril kell 15:00 Tallinna Läänemere Gümnaasiumis

18. novembril kell 15:00 Paide Ühisgümnaasiumis

25. novembril kell 15:00 Viljandi Carl Robert Jakobsoni nimelises Gümnaasiumis

Eesti Õpetajate Liidu juhatuse koosolek

… toimus 25. septembril. Arutleti organisatsiooni hetkeseisu üle ja otsustati uue  juhatuse tegevuse  põhisuunad. Samuti jagati ning kinnitati juhatuse liikmete töövaldkonnad.

Lehte Jõemaa – juhatuse esimees
Ester Muni – juhatuse esimehe abi
Elbe Metsatalu – arendusjuht, hariduspoliitika
Maila Võrno – õpi- ja töökeskkond
Katrin Meinart – õpetaja professionaalne areng ja täiendkoolitus
Astrid Sildnik – meedia, haridustehnoloogia
Margit Timakov – välissuhted , IntelLEO projektijuht

Arutleti organisatsioonijuhtimisega seotud küsimusi ja otsustati juhatuse liikmete parema informeerituse ja koostöö huvides lisaks korralistele kontaktkoosolekutele hakata pidama ka  iganädalasi Skype´ koosolekuid.

Veel otsustati alustada alates oktoobrist Eesti Õpetajate Liidu infolehe avaldamisega. Kuna Eesti Õpetajate Liidu üheks prioriteediks on õpetajate koostöö ja professionaalse arengu toetamine, siis otsustati korrladada maakonnatuure Eesti erinevatesse paikadess, tutvustamaks Eesti Õpetajate Liidu tegevust ning arutlemaks õpetajate rõõmude ja murede üle.

Suurematest ettevõtmistest jätkab EÕL  “Eesti kauni kooli” projektiga tegelemist ning alustab ettevalmistusi õpetajate kongressi korraldamiseks.

1 10 11 12 13