Notice: Undefined variable: pt in /data/opetajateliit.ee/subdomains/www/menu.php on line 4
Üldinfo

Notice: Undefined variable: pt in /data/opetajateliit.ee/subdomains/www/menu.php on line 5
 
Notice: Undefined variable: pt in /data/opetajateliit.ee/subdomains/www/menu.php on line 11
Struktuur

Notice: Undefined variable: pt in /data/opetajateliit.ee/subdomains/www/menu.php on line 12
 
Notice: Undefined variable: pt in /data/opetajateliit.ee/subdomains/www/menu.php on line 17
Aineliidud/ühendused
 
Notice: Undefined variable: pt in /data/opetajateliit.ee/subdomains/www/menu.php on line 18
Uudised
 
Notice: Undefined variable: pt in /data/opetajateliit.ee/subdomains/www/menu.php on line 19
Projektid
 
Notice: Undefined variable: pt in /data/opetajateliit.ee/subdomains/www/menu.php on line 20
Seadused
 
Notice: Undefined variable: pt in /data/opetajateliit.ee/subdomains/www/menu.php on line 21
Koostööpartnerid
 
Notice: Undefined variable: pt in /data/opetajateliit.ee/subdomains/www/menu.php on line 22
Liikmetele
 
Notice: Undefined variable: pt in /data/opetajateliit.ee/subdomains/www/menu.php on line 23
Küsitlused
 
Notice: Undefined variable: pt in /data/opetajateliit.ee/subdomains/www/menu.php on line 24
Foorum
 
Notice: Undefined variable: pt in /data/opetajateliit.ee/subdomains/www/menu.php on line 25
Liitu


Notice: Undefined variable: nimi in /data/opetajateliit.ee/subdomains/www/menu.php on line 28


 Tööversioon I

ÕPETAJA KUTSE-EETIKA

Õpetaja on loov, iseseisev ja vaba.
Õpetaja on positiivsete muutuste esilekutsuja.

Professionaalse õpetaja vaimset ja sotsiaalset iseseisvust iseloomustab tema soov ja valmidus pidevalt õppida, kollegiaalsus, kõrge ametialane eetilisus ja vastutustunne.

Õpetaja kutse-eetika on tõekspidamiste ja põhiväärtuste käsitlus eetiliseks eneseregulatsiooniks, mis on õpetajate vaheline kokkulepe, ja mille abil saab õpetaja iseennast analüüsida, võrrelda ning mida tuleb omaks võtta ja järgida.

Kutse-eetika põhiülesanne on
- teadvustada õpetajakutse moraalipoliitikat;
- tõsta õpetaja kutsereitingut ühiskonnas;
- aidata õpetajal orienteeruda oma missioonikoormuses.

Õpetaja eetiliste tõekspidamiste põhiväärtused
Õpetaja eetikaprintsiibid

Õpetaja kutsekäitumises avaldub missiooniteadvus, kompetentsus ning koostöövalmidus.

Õpetaja vastutus põhineb tema teadlikkusel kutseoskustest ja oma tööga seotud eetilistel tõekspidamistel ning üldinimlikel väärtushinnangutel.

Õpetaja kutse on seotud eetikanormidega, mis mitte ainult et väljenduvad tema enda kutsealaga seonduvates hoiakutes, vastutuses ning töössesuhtumises vaid panevad otseselt aluse ja kujundavad välja kasvava põlvkonna eetilised tõekspidamised.

Kutse-eetika kriteeriumide juurde kuulub lahutamatu osana õpetaja professionaalsete oskuste pidev enesetäiendamine ja –arendamine, enesevalitsemine ja emotsioonide juhtimine.

Õpetaja põhiülesanded ja vastutus on sätestatud õpetustööd puudutavates ning tema tööd reguleerivates seadustes ja õigusaktides.

Õpetaja kutse-eetika tugineb ÜRO Inimõiguste Ülddeklaratsioonil ja Lapse õiguste konventsioonil.

Õpetaja eetiliste tõekspidamiste põhiväärtused

INIMVÄÄRIKUS
Eetiliste põhimõtete aluseks on humanistlik maailmavaade ja inimese austamine olenemata inimese soost, vanusest, päritolust, vaadetest, võimetest, huvidest, erisustest või usust.

Õpetaja on

 • õpilase individuaalsust austav;
 • võimete arengut ning huvisid toetav;
 • erivajadusi arvestav;
 • salliv;
 • mõistev.

AUSUS ja SIIRUS
Ausus on olulisemaid väärtusi õpetajatöös. Õpetaja usub, usaldab ja austab iseennast. Õpetaja on aus õpilaste vastu. Analüüsiv lähenemine probleemidele eeldab avameelset vestlust ja professionaalset nõustamist.

Õpetaja on:

 • südamlik;
 • tolerantne;
 • heasoovlik.

ÕIGLUS JA USALDUSVÄÄRSUS
Õiglase kohtlemise all mõeldakse eelkõige võrdõiguslikkust, diskrimineerimise ja soosimise vältimist. Hindamisel ja hinnanguteandmisel on õpetaja objektiivne ja õiglane. Õiglus nõuab õpetajalt konfliktide õiglast lahendamist.

Õpetaja:

 • peab sõna ja vastutab oma sõnade eest;
 • hoiab temale usaldatud saladusi;
 • väldib õpilaste soosimist ja “sildistamist”.
VABADUS
Õpetajal on õigus oma väärtusmaailmale. Õpetaja on vaba ja sõltumatu loojana. Õpetajal on õigus seada eesmärke ja valida vahendeid nende eesmärkide saavutamiseks: otsustada ja vastutada õppeprotsessi juhtimise ja tulemuslikkuse eest.

Õpetajal on vabadus vastu hakata põhjendamatutele ja professionaalset tööd takistavatele muudatustele, otsustele ja reformidele, mis ei kindlusta kvalitatiivseid muudatusi koolitöös ja hariduselus.

Õpetaja:

 • õpetaja põhjendab ja argumenteerib oma seisukohti
 • vabadus on seotud teatud piirangutega.

Õpetaja eetikaprintsiibid

ÕPETAJA
Õpetaja juhindub oma kutsekäitumises kutse-eetikast. Õpetaja on teadlik oma missioonist. Õpetaja peab omama adekvaatset enesehinnangut ja sisemist vajadust ning motivatsiooni enesearenguks. Õpetaja oskab ja suudab kuulata, vaadata, mõelda ja analüüsida. Õpetaja omab füüsilist ja vaimset, intellektuaalset ja emotsionaalset ning kõlbelist tasakaalu.

Eneseväljenduses kasutab õpetaja korrektset keelt ja ning väldib üleolevat ning solvavat käitumist.

Õpetajal on õigus oma eraelule ja puhkusele. Õpetajal peab olema tahe uskuda, et teda koheldakse õiglaselt. Õpetaja rõõmsameelsus, isiklik eeskuju ja nõudlikkus enese vastu on aluseks õpilaste väärtuste ja hoiakute kujunemisele

ÕPETAJA JA ÕPILANE
Õpetaja aktsepteerib ja püüab arvestada õpilase kordumatut isikupära. Õpetaja austab õpilase õigusi ning suhtub temasse inimlikult ja õiglaselt. Õpetaja püüab mõista õpilase tegutsemismotiive, mõtteviisi ja tõekspidamisi ning käsitleb taktitundeliselt õpilase isiku ja eraeluga seotud küsimusi.

Õpetaja omab empaatiavõimet, tunneb õpilaste tundeid ja mõistab neid.

Õpetaja märkab ja sekkub õpilast vahelise suhtlemisse, kus on märgata koolivägivalla tunnuseid. Õpetaja arvestab eriti hoolitsust ja kaitset vajavate õpilastega ja kaitseb neid teiste agressiivsuse eest.

Õpetaja seisab vastu mõttelodevusele, lohakusele ning hoolimatusele. Õpetaja teeb koostööd lapse vanematega või tema eest vastutavate täiskasvanutega.

Õpetaja loob positiivse õhkkonna, märkab ja tunnustab õpilaste pingutusi ning eduelamusi.

ÕPETAJA JA KOLLEEGID
Õpetaja püüab leida tasakaalu enda individuaalsuse ja kollegiaalsuse vahel. Õpetaja hindab oma tööd, aktsepteerib kolleegide loomingut. Töökaaslaste isikupära aktsepteerimine, mõistmine ning üksteise abistamine ja toetamine on põhimõtted, millest õpetajad meeskonnatöös ühiste eesmärkide nimel juhinduvad.

Õpetajaskond on koolikultuuri kujundaja ja kandja.

Õpetaja ei alahinda kolleegide tööd ega tee kriitilisi märkusi õpilaste ja lastevanemate juuresolekul kolleegide kohta.

Õpetaja toetab ja nõustab alati noort kolleegi.

ÕPETAJA SUHE OMA TÖÖSSE
Kutsumus on õpetajatöö põhiväärtus. Oma töös on õpetaja sõltuv seda reguleerivatest õigusaktidest, kutsestandardist ning kutse-eetikast. Õpetaja teeb oma tööd vastutustundlikult. Õpetaja täiustab oma kutseoskusi ning annab hinnangu oma tegevusele. Õpetaja tunnistab oma eksimusi ja on valmis oma seisukohti muutma.

Ränga kutse-eetilise eksimuse korral astub õpetaja oma ametist tagasi.

ÕPETAJA SUHE ÜHISKONNAGA
Õpetajal lasub vastutus ühiskonna ees, sest tema töö on suunatud tulevikku. Õpetajal on õigus nõuda ühiskonnalt õpetajakutse väärtustamist. Õpetaja võimalused oma tööd hästi teha ja hoolitseda enda kutsealase täiendamise eest sõltuvad palju õpetustöösse ja haridusse paigutatud ressurssidest. Seega on õpetajal õigus nõuda oma pingutustele tunnustust töötingimuste ja staatuse näol.

Õpetaja täidab olulist rolli kodanikuühiskonna kujundamisel ning on teadlik ühiskonnas toimuvatest protsessidest ja suundumustest. Õpetaja tegutseb koostöös kodu, kooli ja ühiskonnaga.

Õpetaja professionaalsus ja eetilisus, pühendumus ja südametunnistus panevad aluse ühiskonnas õnneliku inimese ja väärika põlvkonna kujunemisele.
Õpetaja on rahvuskultuuri ja –identiteedi hoidja ning kandja.

 


 Uudised:

Õpetajad, Õpilased ja lapsevanemad otsivad koos lahendusi hariduskorraldusele
Eesti Õpetajate Liidu Suvekool toimus 21-23. augustini Tõstamaal
President Toomas Hendrik Ilves külastab kolmapäeval Lohusuu Kooli
Õpetaja kutse-eetika
Küsitlus - täiendõppe võimaluste ja tingimuste kohta koolis


 Üritused:
Konverents "Ausalt ja avatult õpetaja kutse-eetikast"
"Linnade ja Valdade Päevad 17.-18. 02.2005" esitlus "Õpetaja professionaalsus ja kutse-eetika"
”Paratamatus, võimalus või õnn olla õpetaja”
Eesti Õpetajate Kongress 2003
“Õpetaja professionaalsus ja kutseeetika”
- Kongressi ajakava
- Rühmatöö
- Lõppdokument
- Kongressi publikatsioonid ja arvamused "Õpetajate Lehes"

 

 Aadress: Pärnu mnt 10 B 218, 10148 Tallinn; Tel: +372 6 419 868; E-mail: opetajate.liit (ät) mail.ee  Webmaster